วันอาทิตย์, 29 มีนาคม 2563

Https://ssru.ac.th กับเมืองไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สนใจสมัครเรียนติดต่อได้ที่นี่ เรียนภาคสมทบ https://ssru.ac.th Click Here ssru.ac.th MARCH 28 2563 @SEONo1

22 มี.ค. 2020
10

Ssru.ac.th กับเมืองไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สวนสุนันทา สนใจสมัครเรียนติดต่อได้ที่นี่ https://ssru.ac.th https://ssru.ac.th ได้ที่นี่ MARCH 31 2563

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2020 สวนสุนันทา https://ssru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

” มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม “

<strong>2121<\/strong>2022272020252224252324212324″ style=”max-width:400px;float:left;padding:10px 10px 10px 0px;border:0px;”></a></p>
</p>
<p>แรก ของการก่อตั้งเดิมที่มหาวิทยาลัยเป็นส่วน หนึ่งของวังสวนสุนันทา ซึ่งถือเป็น เขตพระราชฐานรวมทั้งเป็นสถานที่ประทับ พักพระอริยาบถของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมี ความประสงค์กรุณาให้มีการจัดหาดอกไม้นานาพรรณ รวมทั้งตั้งขึ้นเป็น “สวนสุนันทาอุทยาน” อันมีชื่อมาจากสวนของพระอินทร์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์รวมทั้งนามของ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการสร้างพระตําหนักเพิ่มอีก เพื่อไว้สําหรับเป็นที่ประทับให้แก่นายจ้างฝ่ายใน และก็เป็นอาคารบ้านพัก สําหรับข้าหลวง จํานวน 32 ตําหนักโดยพระวิมาตุคุณกรมพระสุทธาสินีนาฏปิยมหาราชปดิวรัดดา ได้ทรงโปรดให้จัดตั้ง “สถานที่เรียนนิภาคาร” ขึ้นภายในสวนสุนันทาเพื่อเป็นสถานศึกษาสําหรับกุลสตรี ให้การศึกษา แก่ลูกสาวของขุนนาง ข้าราชการผู้มีบรรดาศักดิ์ แล้วก็ข้าหลวงจากตําหนักต่างๆกระทั้งในปี พุทธศักราช 2475 เกิดการ เปลี่ยนระบบการปกครองที่ทำให้เกิดผลเสียต่อระบบเจ้านายมากมายก่ายกองทําให้บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ ในสวนสุนันทาหวั่นหวาดต่อภัยทางด้านการเมืองก็เลยต่างพากันทยอยออกมาจากสวนสุนันทาจนหมดไป นำมาซึ่งการทำให้วังสวน สุนันทาที่เคยสวยสดงดงามถูกปล่อยให้รกร้างขาดการดูแลรวมทั้งทําให้สถานที่เรียนนิภาคารถูกยกเลิกดําเนินการไปโดย ปริยาย ครั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล วังสวนสุนันทาที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู กลับมางามอีกครั้ง โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้พื้นที่ของวังสวนสุนันทาให้กำเนิดประโยชน์โดยแปรจาก ราชสํานักฝ่ายในเป็นสถานศึกษารวมทั้งได้ตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนของชาติ อันก่อกำเนิดความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทามาเป็นลําดับ</p>
</p>
<p>ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า</p>
<p>มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลิตบัณฑิตที่ย้ำองค์วิชาความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกฝนครู ปลูกฝังสามัญชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับที่ค่อนข้างสูง มีความเป็นคนที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีลัษณะทิศทางเป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณสำหรับเพื่อการท้า โดยไม่กลัวล้มเหลว</p>
</p>
<p>SSRU กับเมืองไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนหนทางอู่ทองนอก ตำบลดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 เดิมรอบๆนี้เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของวังดุสิตได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า “สวนสุนันทา” ต่อมากระทรวงธรรมการ(กระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันนี้) ได้รับมอบพื้นที่ดังที่กล่าวมาแล้วให้จัดเป็นโรงเรียนชื่อ “โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย” เมื่อวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2480 รวมทั้งเลื่อนฐานะเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา เมื่อปี พุทธศักราช 2501</p>
</p>
<p>ต่อมาได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็น “สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา” <a href=https://ssru.ac.th เมื่อปี พุทธศักราช 2535 จนถึงเปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา” ช่วงวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอก ทั้งภาคธรรมดาและก็ภาคพิเศษ มีหลักสูตรที่มากมายให้นักศึกษาได้เลือกเรียนมากยิ่งกว่า 50 สาขาวิชา

มหาวิทยาลัย นอกเหนือจากนั้นยังมีวิทยาลัยนานาชาติรวมทั้งวิทยาลัยการจัดการ นิสิตhttps://ssru.ac.thสามารถเลือกเรียนได้มากมายทาง อีกทั้งผ่าน On line, e-leaning มหาวิทยาลัยได้จัดบริการระบบอินเทอร์เนต อินทราเนต และระบบ Wire-less campus ยืนยันทุกจุดของมหาวิทยาลัยและก็มีระบบระเบียบฐานข้อมูล (Data base system) ทางวิชาการรวมทั้งงานศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อการสืบค้นแบบ On-line ที่เป็นภาษาอังกฤษ 14 ฐานด้วยเหตุนี้การรับนักศึกษา การมอบตัวนิสิต การสมัครสมาชิก การส่งคะแนน(เกรด)นักศึกษา การแจ้งผลการศึกษา การชำระเงินจะผ่านระบบ On-line ทั้งผอง

และในสภาพสังคมสมัยโลกาภิวัตน์และก็สังคมสมัยเศรษฐกิจฐานความรู้หรือจะเรียกว่า เศรษฐกิจโมเลกุล (Molecular Economy) การดำเนินอะไรก็ตามจะต้องหาพันธมิตรและการสร้างโครงข่ายทั้งยังข้างในรวมทั้งต่างชาติและทั้งยังภาครัฐและเอกชน เนื่องจากต้องการใช้ทรัพยากรร่วมต่างๆร่วมกัน ลดเงินลงทุนแล้วก็ค่าครองชีพสำหรับในการลงทุนและก็เปลี่ยนเรียนรุ้กลุ่มนี้เป็นต้น

ในปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมามหาวิทยาลัยhttps://ssru.ac.th จึงได้ทำข้อตกลงรวมทั้งความร่วมแรงร่วมใจทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างเช่น ด้านจัดแจงเรียนการสอนมหาวิทยาลัยได้มีความร่วมแรงร่วมมือปรับปรุงบุคคลากรกับภาครัฐ และธุรกิจเอกชน อาทิ บริษัท กันตนากรุป จำกัน(มหาชน) MK Restaurants, APRIME, Australia Culinary Solution, ssru.ac.th สถานที่เรียนธุรกิจการอาหารไทยแล้วก็นานาชาติ กรมส่งเสริมการปกครองแคว้น อบจ. จังหวัดระนอง กาองกองทัพบกรวมทั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น

นอกจากนี้ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ทำความร่วมมือทางด้านวิชาการและการศึกษาเล่าเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกา แล้วก็ออสเตรเลีย ได้จัดการศึกษาแบบสองปริญญา หรือ Two-degree Program กับ Yunan Normal University, ตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับ Tin Jin Normal University, Tin Jin Chinese Traditional Medicine University,Vietnam Teacher’s Training, Cambodia Cultural University, Tokyo Education University, Wolver Hampton University, Edith Cowan, Rutgers University, Indiana state University, Califonia state University at Fullerton, Cesar-Rizt Institute, Switzerland เป็นต้น

.

สนใจศึกษาต่อ ssru.ac.th ติดต่อได้ที่นี่ https://ssru.ac.th

Website เรียนภาคสมทบ https://ssru.ac.th

SEONo1: มหาวิทยาลัย